• Huishoudelijke regels

  VOORWOORD
  Volleybal is een teamsport. Een seizoen lang samen trainen en wedstrijden spelen. Dit moet voor alle deelnemers op een plezierige en leerzame manier verlopen. Naast je teamgenoten zijn dit de trainers, de coaches, het publiek, de zaalbeheerders en de tegenstander. Hieronder staan een aantal regels waarvan het bestuur vindt dat ze helpen om goed en plezierig te volleyballen. Handel en gedraag je er naar.
  De gedragscodes hieronder genoemd zijn niet altijd even gemakkelijk te realiseren. Maar waar een wil is, is een weg. Laten we elkaar helpen om gezamenlijk de codes in acht te nemen.
  Ons plezier in het volleyballen zal zo nog groter worden.

  AANMELDEN EN OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
  ARTIKEL  1

  1. Als aankomend lid mag je drie keer gratis mee trainen; bij de derde keer krijg je een inschrijvingsformulier samen met een machtiging voor automatische incasso, het huishoudelijk reglement en de statuten. Bij de volgende training dien je het ingevulde inschrijfformulier met een pasfoto (voor de NeVoBo spelerskaart) in te leveren bij een bestuurslid of de trainers. Na goedkeuring door het bestuur ben je lid.
  2. Opzeggen moet je schriftelijk, of per email, bij het secretariaat doen. Als je opzegt in het lopende speeljaar blijf je lid tot en met 1 juni (in verband met de door de vereniging af te dragen bondscontributie). Als je na 1 juni opzegt blijf je lid en moet de contributie voor het komende jaar worden betaald

  CONTRIBUTIE EN BETALING
  ARTIKEL 2

  1. De Algemene Leden Vergadering (ALV) stelt eenmaal per jaar de contributie voor het komende jaar vast. De nieuwe tarieven van contributie worden uiterlijk 3 weken voor de Algemene Leden Vergadering gecommuniceerd.
  2. De hoogte van de contributie wordt in de uitnodiging voor het nieuwe seizoen kenbaar gemaakt en de geldige contributies staan vermeld in het laatste clubblad.
  3. De contributie kan op twee manieren worden overgemaakt:
  a. door middel van een automatische incasso (AI)
  b. door middel van een overschrijving
  4. Als je gebruik wil maken van een automatische incasso kan je het machtigingsformulier tot automatisch incasso bij één van de bestuursleden inleveren.
  5. Als je niet gebruik maakt van een automatische incasso moet de volledige contributie voor 01 oktober op de bankrekening van de vereniging zijn overgemaakt.
  6. Het innen van de contributie via automatische incasso vindt op twee momenten plaats. In de eerste week van oktober en in de eerste week van januari.
  7. Als lid moet je wel voldoende saldo op de gemachtigde rekening hebben staan. De vereniging spreekt je aan als de incasso niet gelukt is.
  8. De machtiging voor automatische incasso kan je stopzetten door schriftelijk, of per email, een verzoek tot intrekken van de machtiging automatische incasso in te dienen. Je ontvangt hierop een schriftelijke bevestiging.
  9. 100% van de seizoenscontributie is verschuldigd bij aanmelding voor 31 oktober.
  76% van de seizoenscontributie is verschuldigd bij aanmelding tussen 01 november en 31 december.
  50% van de seizoenscontributie is verschuldigd bij aanmelding tussen 01 januari en 28/29 februari.
  25% van de seizoenscontributie is verschuldigd bij aanmelding na 01 maart.

  VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID
  ARTIKEL 3

  1. Als lid ben je verantwoordelijk voor je eigen gedrag tijdens de YUM activiteiten. Als de vereniging schade lijdt door je gedrag zal de schade op je worden verhaald.

  BOETES
  ARTIKEL 4

  1. Boetes kunnen door de NeVoBo opgelegd worden. De door de NeVoBo opgelegde boeten zullen zoveel mogelijk worden doorberekend op de veroorzaker van de boete (team of lid).

  ZAALDIENST & ARBITRAGE
  ARTIKEL 5

  1. Het verrichten van zaaldiensten is een verplichting per team.
  2. De regels voor zaaldienst staan vermeld in het eerste clubblad dat verschijnt in het speeljaar en in de zaalmap.
  3. De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor de regels en de indeling van de taken.
  4. De verenigingsleden leveren een aantal scheidsrechters:
  a. Uitofficials: Elk team dat uitkomt in de senioren NeVoBo-competitie 1e klasse of hoger levert (een) uitfluitende official(s). Het aantal te leveren officials is afhankelijk van de klasse waar men in uit komt. Deze official hoeft niet noodzakelijk uit het team zelf te komen.
  b. Thuisofficials: Elk team dat uitkomt in de senioren NeVoBo-competitie 2e klasse en lager levert een thuisofficial om 2e klasse en lager, inclusief jeugdteams, te fluiten. Deze official hoeft niet noodzakelijk uit het team zelf te komen.
  c. Recreanten arbiters: De recreantenteams zorgen zelf voor een scheidsrechter uit eigen gelederen, maar niet noodzakelijk uit het eigen team.
  d. Jeugdteams hoeven geen officials te leveren. Van de oudere jeugd wordt wel gevraagd om de jongere jeugd te fluiten.

  WEDSTRIJDTENUE
  ARTIKEL 6

  1. Voor de competitieteams van de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) is het shirt rood en de broek zwart. Op de voorkant van het shirt staat het YUM-logo en de borstnummers op de achterkant staan de letters YUM (in hetzelfde lettertype als in het logo), en het rugnummer.
  2. Elke speler is verantwoordelijk voor zijn eigen wedstrijduitrusting.

  VERTROUWENSCONTACTPERSOON
  ARTIKEL 7

  1 Incidenten, van welke aard dan ook, kunnen worden aangemeld en besproken bij de vertrouwenspersoon van de vereniging.


  PERSOONSGEGEVENS
  ARTIKEL 8 
  VV-yum registreert conform privacybeleid van de vereniging
  8.1 Inzage recht:
  Personen kunnen een verzoek tot inzage indienen bij de secretaris. Dit verzoek dient schriftelijk ingediend te worden. De gegevens staan geregistreerd conform register verwerkingsactiviteit welke op te vragen zijn bij de secretaris van de vereniging.
  8.2 Wijzigen persoonsgegevens:
  Personen kunnen schriftelijk een wijziging doorgeven aan de verwerker conform het register verwerkingsactiviteit (welke opvraagbaar is bij de secretaris). De aanvrager ontvangt te allen tijdeeen schriftelijke bevestiging.
  8.3 Verwijderen van persoonsgegevens:
  Personen kunnen schriftelijk een verzoek tot verwijdering van zijn/haar gegevens doorgeven aan de verwerker conform het register verwerkingsactiviteit (welke opvraagbaar is bij de secretaris). Deaanvrager ontvangt ten alle tijden een schriftelijke bevestiging.
  8.4 Beperkte verwerking van persoonsgegevens:
  Personen kunnen schriftelijk een verzoek tot beperkte verwerking van zijn/haar gegevens doorgeven aan de verwerker conform het register verwerkingsactiviteit (welke opvraagbaar is bijde secretaris). De aanvrager ontvangt ten alle tijden een schriftelijke bevestiging.
  8.5 Niet verwerken van persoonsgegevens:
  Personen kunnen schriftelijk een verzoek tot het niet verwerken van zijn/haar gegevens doorgeven aan de verwerker conform het register verwerkingsactiviteit (welke opvraagbaar is bij desecretaris). De aanvrager ontvangt ten alle tijden een schriftelijke bevestiging.
  8.6 Overdracht uittreden bestuurslid:
  Bij het uittreden als bestuurslid, verplicht het bestuurslid zich tot het overdragen aan zijn/haar opvolg(st)er of functionaris van de gegevensbescherming van alle digitale en fysieke documentatiedie hij/zij tot zijn beschikking heeft met betrekking tot persoonsgegevens van de leden van de vereniging.


  DATAVERWERKING
  ARTIKEL 9 

  9.1 Databeveiliging
  Beveiliging van informatie wordt conform het register van verwerkingsactiviteit uitgevoerd.
  Aangesteld zijn de penningmeester en secretaris als functionarissen voor de gegevensbescherming.
  9.2 Datalek
  Indien een datalek geconstateerd is, dient deze direct gemeld te worden bij een van de functionarissen voor de gegevensbescherming. Deze functionaris checkt wat er gelekt is en brengt
  in kaart wat de gevolgen zijn voor de persoon/personen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn.
  Hij/zij doet binnen 72 uur melding aan de autoriteit persoonsgegevens.
  9.3 Communicatie datalek
  Indien 9.2 van toepassing zal de functionaris voor de gegevensbescherming telefonisch contact met betrokkenen onderhouden.