• STATUTEN VOLLEYBALVERENIGING YUM

   

  Heden, de tweede mei negentienhonderd acht en tachtig, verschijnt voor mij, Meester Sikke Klein, nota-ris ter standplaats Rotterdam:
  Meester Ronald Johannes de Ridder, kandidaat-notaris, wonende te Brielle, volgens zijn verklaring ten deze handelende als lasthebber van:
  1. Walter Frank Aloysiuis Davis, controleur, wonende te ‘s-Gravenhage, Columbusstraat 99, geboren te Bondowaso (Indonesië) op zes juni negentienhonderd vier en dertig;
  2. Franciscus Gerardus Heezen, konstruktie tekenaar, wonende te Rhoon, gemeente Albrandswaard, Waalstraat 33, geboren te Rhoon op dertig september negentienhonderd drie en vijftig,
  die bij het verstrekken van de lastgeving handelden in hoedanigheid van voorzitter en secretaris van de thans te Hoogvliet, deelgemeente Rotterdam, gevestigde vereniging: Volleybalvereniging “YUM” en deze vereniging ten deze overeenkomstig artikel 11 lid 1 harer statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende.
  Van de lastgevingen blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, welke -na voor echterkenning overeenkomstig de Wet- aan deze minuut-akte wordt vastgehecht.
  De comparant, handelende als gemeld, verklaart ter uitvoering van een met meer dan twee/derden der geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ledenvergadering van gemelde vereniging, welke vergadering is gehouden op zeventien juni negentienhonderd zeven en tachtig, de statuten van die ver-eniging in hun geheel te wijzigen en als volgt vast te stellen:

   

  NAAM EN ZETEL.
  ARTIKEL 1

  De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging “YUM”.

  Zij heeft haar zetel te Hoogvliet, gemeente Rotterdam; bij oprichting gevestigd te Rhoon, (thans) ge-meente Albrandswaard.

  DOEL.
  ARTIKEL 2.

  1. De vereniging heeft ten doel het beoefenen en bevorderen van de volleybalsport.
  2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
  a. aansluiting bij de Nederlandse Volleybalbond;
  b. het maken van propaganda voor de volleybalsport in woord, geschrift en daad;
  c. het organiseren van wedstrijden;
  d. alle andere wettige middelen, die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

   

  DUUR.
  ARTIKEL 3.

  1. De vereniging is opgericht op zestien juni negentienhonderd vijf en zeventig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één augustus tot en met één en dertig juli van het daaropvolgende jaar.

   

  LIDMAATSCHAP.
  ARTIKEL 4.

  1. De vereniging kent senior-, junior-, adspirant- en ereleden. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid worden daaronder verstaan zowel de seniorleden, de juniorleden, de adspirantleden als de ereleden, tenzij uitdrukkelijk van het tegendeel blijkt.
  2. Als senior-, junior- en adspirantleden kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over toelating. Bij niet-toelating informeert het bestuur bij de eerstvolgende gelegenheid de algemene vergadering over haar beweegredenen. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
  3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging, op voordracht van het bestuur of op voordracht van één/tiende gedeelte der stemgerechtigde leden, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
  4. Het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in, dat men als lid van de Nederlandse Volleybal Bond staat aangemeld.

   

  ARTIKEL 5.
  Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste twee maanden, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedra-gingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
  Het bestuur brengt de betrokkene per aangetekend schrijven op de hoogte van de schorsing. Ge-durende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

   

  ARTIKEL 6.
  De betrokkene kan binnen twee weken na ontvangst van kennisgeving van schorsing in beroep komen bij de commissie van beroep als bedoeld in artikel 16. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft de schorsing van kracht.

   

  ARTIKEL 7.
  1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan.
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging namens de vereniging;
  d. door ontzegging.
  2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste juni in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste juni niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddelijk beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).
  4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de commissie van beroep, als bedoeld in artikel 16. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de commissie van beroep tot ontzetting zal moeten worden genomen met algemene stemmen.
  5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of de oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
  6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van een geldelijke aard van de leden worden verzwaard behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

   

  DONATEURS.
  ARTIKEL 8

  1. De vereniging kent naast leden ook donateurs.
  2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door de algemene vergadering vastgestelde bijdrage te storten.
  3. Donateurs heggen geen andere rechten en verlichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
  4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende  verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
  5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

   

  GELDMIDDELEN.
  ARTIKEL 9.

  1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies en bijdragen, uit entreegelden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.
  2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks in de jaarvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

   

  BESTUUR.
  ARTIKEL 10.

  1. Het bestuur bestaat uit minstens drie meerderjarige leden. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
  2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.
  3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht en wel krachtens een gemotiveerd besluit, zulks nadat aan het betreffende bestuurslid de gelegenheid is geboden zicht er vergadering te verantwoorden. Voor een zodanig besluit is een meerderheid vereist van tenminste twee/derden der geldig uitgebrachte stemmen.
  4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijd zelf hun ontslag te nemen, mits die schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.
  5. Om de twee jaar treden de bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Allen zijn terstond herkiesbaar.

  ARTIKEL 11.

  1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd hetzij door:
  • de voorzitter tezamen met de secretaris hetzij door;
  • de voorzitter tezamen met de penningmeester hetzij door;
  • de secretaris tezamen met de penningmeester.

  Zij kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.
  2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi, tot een bedrag van één duizend vijf honderd gulden  (f. 1.500,–), is de handtekening van de penningmeester voldoende.
  3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, alsmede voor het aangaan van sponsorcontracten, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

   

  ALGEMENE VERGADERINGEN
  ARTIKEL 12

  1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
  2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
  3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage va de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
  4. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
  5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit eveneens tenminste twee leden en een reserve commissie lid, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

   

  ARTIKEL 13
  1. de algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
  2. Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergaderingen zullen algemene vergaderingen wordt gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
  3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langen dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen, nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.

   

  ARTIKEL 14
  1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Leden, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt, hebben in de algemene vergaderingen twee stemmen, terwijl de overige leden, ieder één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt, hebben in de algemene vergaderingen twee stemmen, terwijl de overige leden, ieder één stem hebben.
  2. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Een lid kan daarbij slechts voor twee leden als gevolmachtigde optreden.
  3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
  4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
  5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die hij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
  6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, isbeslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
  7. Het bestuur is bevoegd, om krachtens een door haar genomen besluit één of meer commissies in het leven te roepen teneinde het bestuur – onder verantwoordelijkheid van het bestuur – van advies te dienen bij de uitoefening van haar bestuurstaak en haar bij te staan bij de uitvoering van haar besluiten en om degenen , die van zodanige commissie deel zullen uitmaken aan te wijzen. Het bestuur kan ten aanzien van elke commissie als hier bedoeld een voorzitter en een secretaris aanwijzen. Bij een besluit tot instelling van een commissie als hier bedoeld geeft het bestuur de taak van een betreffende commissie in hoofdlijnen aan. Het bestuur kan een commissie als hier bedoeld krachtens bestuursbesluit opheffen en/of wijzigingen aanbrengen in de personen, die van zodanige commissie deel uitmaken. Van een commissie, die (mede) tot taak heeft, om het bestuur bij te staan bij de uitoefening van haar bestuurstaak kunnen slechts leden der vereniging uitmaken.
  8. De wijze van samenstelling alsmede de taak en de werkwijze van een commissie als in het vorige lid van dit artikel bedoeld kan nader bij huishoudelijk reglement worden geregeld.

   

  ARTIKEL 15
  1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
  2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

   

  ARTIKEL 16
  In de jaarvergadering benoemt de algemene vergadering een commissie van beroep, op voordracht van het bestuur. De commissie zal bestaan uit drie leden. De leden treden om de twee jaar af en zijn ter-stond herkiesbaar.

   

  STATUTENWIJZIGINGEN
  ARTIKEL 17

  1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
  2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
  3. Tot wijziging der statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste twee/derde van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is,met een meerderheid van tenminste twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
  4. Is het in dit artikel genoemde quorum niet aanwezig, dan wordt binnen acht dagen een nieuwe vergadering uitgeschreven, uiterlijk te houden dertig dagen na de eerste vergadering, waar tot statutenwijziging kan worden besloten met een meerderheid van twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezig of vertegenwoordigde leden.

   

  ARTIKEL 18
  Het in artikel 17 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen is genomen.

   

  ARTIKEL 19
  1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariele akte is opgemaakt.
  2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

   

  ARTIKEL 20
  Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

   

  ONTBINDING EN VEREFFENING
  ARTIKEL 21
  1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van boek 2 van het burgerlijk wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met tenminste twee / derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
  2. Bij gebrek van het quorem kan ongeacht het aantal leden dat ter vergadering aanwezig of ver-tegenwoordigd is, opeenvolgend, tenminste 8 dagen doch 30 dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van tenminste twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen een besluit tot ontbinding worden genomen.
  3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste 14 dagen bedragen.
  4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aanwezig, geschiedt de vereffening door het bestuur.
  5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden, als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
  6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zo ver dit tot vereffening van haar ver-mogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zo ver mogelijk van kracht.
  7. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “In liquidatie”

   

   

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT
  ARTIKEL 22

  1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
  2. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene verga-dering.
  3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, nog de statuten.
  4. De comparant is mij, notaris, bekend.

   

  WAARVAN AKTE
  In minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

   

  w.g. R.J. de Ridder en S. Klein