Sporthal MFC Boomgaardshoek, Akkerwinde 1, 3191RA Hoogvliet
info@vv-yum.nl

Huishoudelijke regels vv-Yum

VOORWOORD
Volleybal is een teamsport. Een seizoen lang samen trainen en wedstrijden spelen. Dit moet voor alle deelnemers op een plezierige en leerzame manier verlopen. Naast je teamgenoten zijn dit de trainers, de coaches, het publiek, de zaalbeheerders en de tegenstander. Hieronder staan een aantal regels waarvan het bestuur vindt dat ze helpen om goed en plezierig te volleyballen. Handel en gedraag je er naar.
De gedragscodes hieronder genoemd zijn niet altijd even gemakkelijk te realiseren. Maar waar een wil is, is een weg. Laten we elkaar helpen om gezamenlijk de codes in acht te nemen.
Ons plezier in het volleyballen zal zo nog groter worden.

AANMELDEN EN OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
ARTIKEL  1

1. Als aankomend lid mag je drie keer gratis mee trainen; bij de derde keer krijg je een inschrijvingsformulier samen met een machtiging voor automatische incasso, het huishoudelijk reglement en de statuten. Bij de volgende training dien je het ingevulde inschrijfformulier met een pasfoto (voor de NeVoBo spelerskaart) in te leveren bij een bestuurslid of de trainers. Na goedkeuring door het bestuur ben je lid.
2. Opzeggen moet je schriftelijk, of per email, bij het secretariaat doen. Als je opzegt in het lopende speeljaar blijf je lid tot en met 1 juni (in verband met de door de vereniging af te dragen bondscontributie). Als je na 1 juni opzegt blijf je lid en moet de contributie voor het komende jaar worden betaaldCONTRIBUTIE EN BETALING

ARTIKEL 2
1. De Algemene Leden Vergadering (ALV) stelt eenmaal per jaar de contributie voor het komende jaar vast. De nieuwe tarieven van contributie worden uiterlijk 3 weken voor de Algemene Leden Vergadering gecommuniceerd.
2. De hoogte van de contributie wordt in de uitnodiging voor het nieuwe seizoen kenbaar gemaakt en de geldige contributies staan vermeld in het laatste clubblad.
3. De contributie kan op twee manieren worden overgemaakt:
a. door middel van een automatische incasso (AI)
b. door middel van een overschrijving
4. Als je gebruik wil maken van een automatische incasso kan je het machtigingsformulier tot automatisch incasso bij één van de bestuursleden inleveren.
5. Als je niet gebruik maakt van een automatische incasso moet de volledige contributie voor 01 oktober op de bankrekening van de vereniging zijn overgemaakt.
6. Het innen van de contributie via automatische incasso vindt op twee momenten plaats. In de eerste week van oktober en in de eerste week van januari.
7. Als lid moet je wel voldoende saldo op de gemachtigde rekening hebben staan. De vereniging spreekt je aan als de incasso niet gelukt is.
8. De machtiging voor automatische incasso kan je stopzetten door schriftelijk, of per email, een verzoek tot intrekken van de machtiging automatische incasso in te dienen. Je ontvangt hierop een schriftelijke bevestiging.
9. 100% van de seizoenscontributie is verschuldigd bij aanmelding voor 31 oktober.
76% van de seizoenscontributie is verschuldigd bij aanmelding tussen 01 november en 31 december.
50% van de seizoenscontributie is verschuldigd bij aanmelding tussen 01 januari en 28/29 februari.
25% van de seizoenscontributie is verschuldigd bij aanmelding na 01 maart.

VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID
ARTIKEL 3

1. Als lid ben je verantwoordelijk voor je eigen gedrag tijdens de YUM activiteiten. Als de vereniging schade lijdt door je gedrag zal de schade op je worden verhaald.

BOETES
ARTIKEL 4

1. Boetes kunnen door de NeVoBo opgelegd worden. De door de NeVoBo opgelegde boeten zullen zoveel mogelijk worden doorberekend op de veroorzaker van de boete (team of lid).

ZAALDIENST & ARBITRAGE
ARTIKEL 5

1. Het verrichten van zaaldiensten is een verplichting per team.
2. De regels voor zaaldienst staan vermeld in het eerste clubblad dat verschijnt in het speeljaar en in de zaalmap.
3. De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor de regels en de indeling van de taken.
4. De verenigingsleden leveren een aantal scheidsrechters:
a. Uitofficials: Elk team dat uitkomt in de senioren NeVoBo-competitie 1e klasse of hoger levert (een) uitfluitende official(s). Het aantal te leveren officials is afhankelijk van de klasse waar men in uit komt. Deze official hoeft niet noodzakelijk uit het team zelf te komen.
b. Thuisofficials: Elk team dat uitkomt in de senioren NeVoBo-competitie 2e klasse en lager levert een thuisofficial om 2e klasse en lager, inclusief jeugdteams, te fluiten. Deze official hoeft niet noodzakelijk uit het team zelf te komen.
c. Recreanten arbiters: De recreantenteams zorgen zelf voor een scheidsrechter uit eigen gelederen, maar niet noodzakelijk uit het eigen team.
d. Jeugdteams hoeven geen officials te leveren. Van de oudere jeugd wordt wel gevraagd om de jongere jeugd te fluiten.

WEDSTRIJDTENUE
ARTIKEL 6

1. Voor de competitieteams van de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) is het shirt rood en de broek zwart. Op de voorkant van het shirt staat het YUM-logo en de borstnummers op de achterkant staan de letters YUM (in hetzelfde lettertype als in het logo), en het rugnummer.
2. Elke speler is verantwoordelijk voor zijn eigen wedstrijduitrusting.

VERTROUWENSCONTACTPERSOON
ARTIKEL 7

1 Incidenten, van welke aard dan ook, kunnen worden aangemeld en besproken bij de vertrouwenspersoon van de vereniging.